Projekt nr: POPW.01.02.00-06-0022/19 „Internacjonalizacja działalności firmy BITSTREAM Sp.  Z O.O.-Ameryka Południowa”

Wartość PROJEKTU: 531 530,90 zł, wartość wydatków kwalifikowanych: 541 129,49

KWOTA DOFINANSOWANIA: 437 010,06 zł

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej firmy BITSTREAM Sp. z o.o. - MŚP z

makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące

kompleksowe działania wspierające przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie

internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego

poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne

Chile i Paragwaj.

Planowane Efekty: Zwiększenie aktywności gospodarczej firmy BITSTREAM Sp. z o.o. - MŚP z makroregionu Polski

Wschodniej na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe

działania wspierające przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji,

przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania

partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne

 

Firma BitStream Sp. z o.o. będzie uczestniczyć w Misji Gospodarczej o Tel Avivu (Izrael), 28-31 stycznia 2020 r. dzięki uczestnictwie w projekcie „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3, Konkurencyjność Przedsiębiorstw, działanie 3.6 Marketing  gospodarczy.